Freitag, 1. November 2013

VBZ Cobra Be 5/6 Nr. 3084 (Sympany)

VBZ Cobra Be 5/6 Nr. 3084

VBZ Cobra Be 5/6 Nr. 3084 mit rundum Vollwerbung "Sympany".
Sigi 01.11.2013 Auzelg ZH

Keine Kommentare: